Werkwijze

Na uw aanmelding wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Indien u verwezen wordt vanuit de DOH of PoZoB ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding met een indicatie van de eventuele wachttijd.

Indien u verwezen bent vanuit de Generalistische Basis GGZ of indien u nog geen verwijzing hebt, wordt contact met u opgenomen om de aanmelding te bevestigen danwel om nader te verkennen of Van den Broek Psychologie daadwerkelijk iets voor u kan betekenen. Zodra de aanmelding definitief is, ontvangt u (ook) direct duidelijkheid over de eventuele wachttijd.

Wanneer u vervolgens aan de beurt bent om ingepland te worden, wordt er opnieuw contact met u gezocht t.b.v. het plannen van het eerste (intake)gesprek.

 

 

Tijdens het eerste (intake)gesprek wordt wederzijds kennis gemaakt en wordt een inventarisatie gemaakt van uw klachten en doelen voor behandeling. Op grond hiervan wordt, in onderlinge samenspraak, een plan van aanpak afgesproken en een behandelplan opgesteld.

Soms kan blijken dat een behandeling (nog) niet (meer) nodig is of dat u elders beter geholpen kunt worden. In dat geval wordt met u gezocht naar een passend vervolg elders.

 

Vervolgens start de behandeling volgens plan van aanpak in de met u afgesproken frequentie. 

Gedurende de behandeling wordt het proces mondeling geëvalueerd en, waar nodig, bijgesteld. Daarnaast wordt aan de start en aan het einde van de behandeling een vragenlijst afgenomen om, ook objectief, het effect van de behandeling te kunnen beoordelen.

 

Van den Broek Psychologie beschikt, in het kader van de nieuwe privacy-wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG), over een privacy-verklaring. Deze krijgt u uitgereikt tijdens uw eerste afspraak.

Daarnaast werkt Van den Broek Psychologie volgens de Meldcode Kindermishandeling en de richtlijnen van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Hierin worden de rechten en plichten van de cliënt geregeld.  

 

Indien er gedurende uw behandeling sprake mocht zijn van een (bijna) incident, dan kan de procedure voor Veilig Incidenten Melden via u of uw behandelaar in gang worden gezet.

Indien u onverhoopt niet tevreden mocht zijn over uw behandeling dan heeft u hopelijk tijdens de gesprekken de ruimte gevoeld dit bespreekbaar te maken. Mocht dit niet zo zijn of mocht u er niet uitkomen/ uitgekomen zijn, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen. Wanneer een klacht wordt ingediend, zal in eerste instantie getracht worden om in een persoonlijk gesprek de klacht te bespreken en/ of te verhelpen. Mocht dit niet mogelijk zijn en/ of lukken dan kunt u zich wenden tot de formele klachtencommissie.

Bent u verwezen voor de zorgstraat PoZoB dan kunt u zich wenden tot het klachtenpunt van PoZoB (klachtenpunt@pozob.nl). Indien u verwezen bent via De Ondernemende Huisartsen (DOH) dan kunt u zich wenden tot de DOH (directiesecretariaat@zorggroepdoh.nl). Indien u bent verwezen voor de Basis GGZ dan kunt u zich richten tot de klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor GZ-Psychologen (de NVGzP). Binnen Van den Broek Psychologie wordt de regelgeving van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg gehanteerd (Wkkgz).